Cailleach an Deacoin
Latest news 09. January - Ceilidh Amhrain Gaidhlig s ceol duthchail. Tha amhrain Gaidhlig agus ceol dutchail againn gach seachdainn air a cheilidh air loidhne. Thigeamh an cois sluchd ciuil a Leodhas agus luchd ionnsachaigh na Gaidhlig a Ceann a Deas na h- Alba agus Canada. Tha dibh lan di beathte a thighinn a d' eisteachd.