Cearcall Comhraidh
Maggie February 03, 2015
Bidh Cearcall comhraidh ur a toiseachadh ann an Ionad nan Seann Daoine ann an Ceann a Bhaigh, An Steornabhagh. Dihaoine an 13mh latha den mhios seo. Bho 4.30 gheibh sibh taic le abairtean a gheibh sibh air a chleachdadh timcheall a' bhaile. Bidh rannan aotrom eibhinn rin sheinn cuideachd. Thigeamh! thigeamh! 
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: